"Lichtparcours / Braunschweig 2000"

Travail in situ 3 juin-31 octobre 2000
Internationale Lichtkunst an Braunschweiger Okerbrücken, Drachenbrücke / Bürgerpark, Brunswick, Allemagne

Oeuvre(s) associée(s)

- Laternen, Février 1999 - Juin, 2000,